Организационна структура на училището

Организационната структура на училището е съгласно Списък-Образец №1,който ежегодно се утвърждава от Директора на училището,след съгласуване с Началника на РИО гр. Пловдив.
Видът и формата на Списък-Образец №1 се определя от МОМН.

 

Структура

 

През учебната 2014-2015 година в училището се обучаваха около 260 ученици в 12 паралелки от І до VІІІ клас и 21 деца в полудневната детска група към училището. Функционират 8 полуинтернатни групи – 7 в начален етап и 1 в прогимназията.

 

СПИСЪК НА КОЛЕКТИВА – 2015/2016 год.

 

ДЛЪЖНОСТИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯСпециалности по дипломаЗабележка 
1. Директор, преподава по физика и астрономия Елена Костадинова Добрева Физика и математика, френски език

ІІ ПКС

2. помощник-директор УД, преподава математика и информационни технологии, физика и астрономия Иванка Ангелова Пенева Физика и математика, информатика, приложна математика  
3. педагогически съветник Светослав Данаилов Вангелов НУП, психология  
4. главен учител по физическо възпитание и спорт Mинко Петров Павлов Физическо възпитание и спорт, НУП

І ПКС

5.

главен учител І-ІV клас

(класен ръководител на ІІ”а” клас

Венче Ангелова Колева

НУП

ІІ ПКС

6.

Старши учител ЗПГ

Елена Ангелова Цветкова ПУП  
7. старши учител І-ІV клас (класен ръководител на І клас) Руска Димитрова Георгиева НУП ІV ПКС
8. Старши възпитател (група ПИГ при І клас) Черешка Илиева Ушева НУП  
9. учител І-ІV клас (класен ръководител на ІІ”б” клас) Гергана Николова Стойчева НУП  
9а. старши учител І-ІV клас (класен ръководител на ІІ”б” клас) Ася Тодорова Атанасова ПУП и НУП  
10. възпитател (група ПИГ при ІІ”а” клас) Таня Тошева Кирчева НУП с английски език, публична администрация  
11. възпитател (група ПИГ при ІІ”б” клас) Елеонора Стоянова Видева НУП  
12. старши учител І-ІV клас (класен ръководител на ІІІ клас) Таня Димитрова Ангелова НУП  
13. Старши възпитател (група ПИГ при ІІІ клас) Стойчо Петков Николов НУП  
14. старши учител І-ІV клас (класен ръководител на ІV”а” клас) Нела Добрева Иванова НУП  
14а учител І-ІV клас Атанаска Димитрова Славова ПНУП  
15. старши учител І-ІV клас (класен ръководител на ІV”б” клас) Мария Йорданова Начален учител  
16. възпитател (група ПИГ при ІV клас) Атанаска Димитрова Славова    
16а младши възпитател (група ПИГ при ІV клас) Валентина Красимирова Тенчева НУПЧЕ  
17. старши учител по български език и литература (класен ръководител на V”а” клас) Добринка Радева Вангелова Българска филология ІV ПКС
18. старши учител по български език и литература Елена Велкова Велкова Българска филология  
19. старши учител по английски език Гергана Петрова Петкова Българска филология, английска филология V ПКС
20. старши учител по английски език (класен ръководител на V”б” клас) Мирослава Самуилова Панайотова Българска филология, английска филология  
21. старши учител по математика, преподава и информационни технологии (класен ръководител на VІІ”а” клас) Гергана Дафчева Аспарухова Математика и физика, информатика V ПКС
22. старши учител по биология и здравно образование, преподава и химия и опазване на околната среда, география и икономика(класен ръководител на VІІ”б” клас) Донка Петрова Иванова Биология и химия, география, социално-икономическа география ІІ ПКС
23. старши учител по история и цивилизация, преподава и география и икономика (класен ръководител на VІІІ клас) Иванка Илиева Йорданова История и география  
24. старши учител по музика (класен ръководител на VІ клас) Ваня Иванова Павлова Музикална педагогика ІІ ПКС
25. старши учител по изобразително изкуство, преподава и Николина Вълчева Андреева Сценография, изобразително изкуство  
26. младши възпитател (група ПИГ при V клас) Дора Иванова Караманова Българска филология  
27. възпитател (група ПИГ при VІ-VІІІ клас) Марияна Степанова Химия  
28. лектор по религия Мария Вакрилова Личева НУП, теология  
29. главен счетоводител Илияна Христозова Попова Счетоводство и контрол  
30. Завеждащ административна служба Росица Кирилова Будакова Икономист  
31. огняр Тенчо Маринов Георгиев    
32. шофьор/пазач-портиер Атанас Динков Будаков Шофьор, механизатор  
33. пазач-портиер Димитър    
34. чистач Снежа Миткова Александрова    
34а чистач      
35. чистач Миглена Филипова Антонова    
36. чистач Невена    
37. фелдшер Мариана Вакрилова Василева    

 

Педагогически персонал – 27

Помощен персонал – 2

Работници – 8