Работа по проекти 2016-2017г.

1. ПРОЕКТ „ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ – НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО” В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Финансиране: МОН чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ за 2016 година. Има и съфинансиране от училището: ремонтът на стаята е извършен и бялата дъска е закупена със средства от допълнителния държавен стандарт за материално-техническа база.

 

  Описание на проекта: 

Цел: Създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез възможности за допълнително творческо развитие и изява на способностите, интересите и въображението им на основата на обогатена материално – техническа база, която ще се използва и в бъдеще. 

   За училището това е втори проект по модул „Подкрепа на целодневното обучение”, а за директора – трети. Първият проект по модула за градско училище, е през 2012 година с екип от началните учители Венче Колева, Антоанета Вергова и Нела Иванова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай и по него е обзаведена стая за занимания по интереси в сградата на начален етап (ползва се пълноценно и до днес). 

   Обзаведена е стая за занимания по интереси за учениците от прогимназията. Закупени са маси, столове, шкафове, шевни машини, книги, игри и материали. Има картини и 3-D пъзели, игра „Джаги” и много други игри. За нуждите на учениците са закупени книги на изучавани автори, енциклопедии, речници, справочници и други. 

 

   Период: Формулярът е подаден в рамките на учебната 2015-2016 година, но реализацията започва от 19.12.2017 година с възможности за използване и през следващите учебни години.

 

   Екип, разработил проекта: Дора Караманова, Иванка Пенева и Марияна Степанова с ръководител Елена Добрева. При реализацията се присъединява и новоназначената учителка Магдалена Бояджиева със специалност „дизайнер“.

 

Обща стойност на проекта: 9 567 лева.