Профил на купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки: "Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.

08.09.2015г.

ПРОТОКОЛ № 1 от 15.09.2015 г. Днес, 15.09.2015 г. на основание чл.101 „г" от Закона за обществените поръчки(ЗОП) и в изпълнение на Заповед № 471-741/09.09.2015 г. на Директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр.Първомай",

се събра назначената комисия в състав / Отвори >>

 

Публична покана с предмет:„Приготвяне и доставка на храна за закуска и обяд на учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай / Отвори >>


Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за закуска и обяд на учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай / Отвори >>


09.09.2014г.

ПРОТОКОЛ №1 от 09.09.2014г. Отвори >>


27.08.2014г.

Приготвяне и доставка на храна за закуска и обяд на учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Първомай


08.04.2013г.

Предметът на поръчката включва доставка на храна за закуска и обяд за ученици.